UWAGA! ZMIANY W REKRUTACJI!

Publikujemy najnowsze zarządzenie Burmistrza Miasta Radzionków dotyczące rekrutacji do przedszkola. Wszystkie informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce „Rekrutacja”.

ZARZĄDZENIE NR 748/2020

BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW

 

z dnia 25 marca 2020 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 664/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Radzionków jest organem prowadzącym

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r., poz. 1148 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 491)

 

Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,

co następuje:

§1. W związku z epidemią COVID-19 na terenie kraju, czynności rekrutacyjne, polegające na:

 

1) Weryfikacji przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i do klasy I szkoły podstawowej,

 

2) Podaniu do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 

3) Podaniu do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych,

 

są odłożone do czasu zakończenia stanu epidemii w kraju.

 

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków.

 

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Placówek Oświatowych w Radzionkowie.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                 Burmistrz Miasta

 

                                                                                   dr Gabriel Tobor

Wielkość czcionki
Kontrast