KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 3

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324)
Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz, 458)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Statut Przedszkola nr 3 w Radzionkowie

WIZJA PRZEDSZKOLA

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, dążymy do jego wszechstronnego rozwoju poprzez rozwijanie różnych form jego aktywności przygotowując do odnoszenia sukcesów.

MISJA PRZEDSZKOLA

1. Jesteśmy przygotowani do zapewnienia naszym dzieciom edukacji sprzyjającej rozwojowi osobowości twórczej, otwartej i aktywnej.

2. Wpływamy na wszechstronny rozwój dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

3. Istniejemy dla twojego dziecka, aby rozwijać jego zdolności poprzez prowadzenie warsztatów z różnych dziedzin.

4. Chcemy rozbudzać wrażliwość plastyczną, muzyczną i estetyczną dziecka.

5. Wiemy, czego potrzebuje twoje dziecko, dlatego stosujemy nowoczesne metody pracy, aby rozwijać jego uzdolnienia i możliwości.

6. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój osobowości.

7. Zapraszamy rodziców do wspólnej pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE                                                                                                            

 

ü  Prowadzenie przez wykwalifikowana kadrę nauczycielską zajęć zgodnych z wytycznymi podstawy programowej w sposób ciekawy, interesujący, zachęcający dzieci do współudziału i współtworzenia zajęć, zajęć pobudzających dzieci do aktywności, angażujących zarówno ich intelekt, jak i emocje.

ü  Uwrażliwienie dzieci na uczucia i potrzeby innych, pomaganie im w budowaniu ich systemu wartości poprzez umożliwienie im podejmowania samodzielnych decyzji, oceniania decyzji i zachowań własnych, kolegów i koleżanek, fikcyjnych postaci. Tworzenie wewnątrzgrupowego kodeksu wzorowego przedszkolaka oraz tablicy, na której dzieci każdego dnia mają okazję ocenić swoje zachowanie lub zostać ocenionym przez nauczyciela i kolegów

ü  Zapoznawanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia w grupie oraz współdziałania z innymi

ü  Zapoznawanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz

             koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów

ü  Pomaganie dzieciom w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, nietypowych, wspieranie dzieci w dokonywaniu samodzielnych wyborów, wytrwałym dążeniu do celu, doprowadzaniu swojej pracy do końca, samodzielnym kontrolowaniu swojej aktywności i emocji. Podejmowanie działań takich jak udział w konkursach, przeglądach prowadzonych w duchu rywalizacji „fair play”, dzięki którym dzieci uczą się radzić sobie w sytuacjach stresowych, taktownie cieszyć się ze zwycięstwa i z godnością znosić porażki.

ü  Budowanie w dzieciach pozytywnego obrazu siebie, rówieśników i dorosłych, kształtowanie umiejętności prawidłowego komunikowania się z osobami w różnym wieku, o różnym statusie społecznym poprzez codzienne spotkania zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi w przedszkolu i poza nim

ü  Kształtowanie pozytywnych reakcji dzieci na odmienność kulturową, wyznaniową, fizyczną, zapoznawanie ich z kulturą, tradycjami, językiem innych narodów, kształtowanie tolerancji na niepełnosprawność, rozwijanie umiejętności taktownego zachowania się w obecności osób odmiennych fizycznie. 

ü  Stwarzanie dzieciom możliwości częstego przebywania na świeżym powietrzu, zachęcanie do aktywności ruchowej w ogrodzie przedszkolnym, wprowadzanie dziecka w świat gier i zabaw zespołowych, z regułami. Organizowanie zajęć dodatkowych związanych z aktywnością ruchową. Dbanie o codzienne czynności wpływające na wyrabianie u dzieci podstawowych nawyków higienicznych i zasad zdrowego stylu życia.

ü  Zapoznawanie dziecka z otaczającym je światem przyrodniczym i społecznym poprzez organizowanie spacerów i wycieczek do punktów przyrodniczych np. ogródki działkowe, park na Księżej Górze oraz punktów usługowych np. sklepy, zakłady usługowe, wystawy, biblioteka.

ü  Kształcenie w dziecku umiejętności odbierania sztuki i tworzenia jej poprzez stwarzanie możliwości uczestniczenia w przedstawieniach teatralnych, koncertach, zapraszanie do przedszkola ludzi trudniących się ciekawymi profesjami. Inicjowanie sytuacji, w których dzieci mogą zaprezentować swoje umiejętności wokalne, muzyczne, ruchowe. Proponowanie dzieciom ciekawych zajęć z zakresu plastyki, techniki i muzyki np. wykorzystywanie na zajęciach nietypowych materiałów i przyborów plastycznych, prowadzenie zajęć muzycznych z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki, wprowadzanie dzieci w świat muzyki poważnej, stwarzanie możliwości do swobodnego posługiwania się własną wyobraźnią w czasie tworzenia prac plastyczno – technicznych  

ü  Integrowanie dzieci ze wspólnotą lokalną i narodową oraz rodziców ze społecznością przedszkolną poprzez organizowanie różnorodnych, cyklicznych uroczystości i imprez przedszkolnych, a także zajęć otwartych. Włączanie rodziców w akcje prowadzone na terenie przedszkola. Zapoznawanie dzieci z tradycjami i kulturą regionu, a także ważniejszymi symbolami, tradycjami i świętami narodowymi.

ü  Systematyczne obserwowanie zachowania i postępów dziecka- współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

ü  Dokonywanie obserwacji i diagnozy umiejętności szkolnych dzieci- organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu przekazania im zgromadzonych informacji. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

ü  Budzenie w dzieciach ducha odkrywcy, poszukiwacza, osoby ciekawej świata, umiejącej samodzielnie zdobywać wiedzę, także z użyciem nowoczesnych urządzeń technicznych,  umiejącej jednocześnie zadbać o własne bezpieczeństwo w sytuacjach realnych i wirtualnych.

 

ZASADY, METODY I FORMY PRACY

ZASADY: Akceptuj, toleruj, wspierajwydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinuje ona codzienną naszą pracę .

METODY: Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę.

Do metod tych należą m.in.;

ü  Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki

ü  Metoda sylabowa prof. J. Cieszyńskiej, odimienna metoda czytania według I. Majchrzak

ü  Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu

ü  Opowieść ruchowa

ü  Aktywne słuchanie muzyki według B. Strauss

ü  Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji

ü  Kinezjologia edukacyjna Dennisona – program ćwiczeń ruchowych, graficznych relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się

ü  Relaksacja: techniki Jacobsona, Nortman

ü  Burza mózgów, burza pytań – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

Nauczyciele realizować będą w poszczególnych grupach wiekowych.

FORMY: praca grupowa, praca w małych zespołach, praca indywidualna. 

 

MODEL ABSOLWENTA  

                                                                                                                                                   Stawiane przez nas  cele i zadania zdążają do ukształtowania osobowości dziecka – przedszkolaka – człowieka. Absolwent przedszkola to:

ü  PRZEDSZKOLAK GOTOWY DO KONTYNOWANIA EDUAKCJI W SZKOLE – wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji

ü  PRZEDSZKOLAK WRAŻLIWY NA DOBRO I ZŁO – budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe

ü  PRZEDSZKOLAK WYTRWAŁY -  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek

ü  PRZEDSZKOLAK OTWARTY NA KONTAKTY Z DOROSŁYMI I RÓWIEŚNIKAMI -  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

ü  PRZEDSZKOLAK TOLERANCYJNY I PEŁEN AKCEPTACJI – stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

ü  PRZEDSZKOLAK SAMODZIELNY – kształtowanie czynności samoobsługowych

ü  PRZEDSZKOLAK AKTYWNY I SPRAWNY RUCHOWO – troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych

ü  PRZEDSZKOLAK CHĘTNIE ZDOBYWAJĄCY WIEDZĘ I DZIELĄCY SIĘ NIĄ -  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych

ü  PRZEDSZKOLAK UCZESTNIK KULTURY, ARTYSTA – wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

ü  PRZEDSZKOLAK PARIOTA I CZŁONEK WSPÓLNOTY LOKALNEJ – kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej

ü  PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY I CIEKAWY ŚWIATA – zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

ü  Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

ü  Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

ü  Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

ü  Nauczycielki ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

ü  Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.

ü  Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

WSPIERANIE NAUCZYCIELI

ü  Wspieranie nauczycieli w sytuacji wypalenia zawodowego

ü  Szkolenia rad pedagogicznych

ü  Szkolenia członków zespołów zadaniowych

ü  Szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘC NAUCZYCIELI

Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora

Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

ü  Ankiet

ü  Rozmów z nauczycielami, rodzicami

ü  Obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci

ü  Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw

ü  Analizę wytworów dziecięcych

ü  Obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami

ü  Lustrację sal, tablic, wystawek prac

ü  Arkuszy ocen pracy nauczycieli

ü  Arkuszy samooceny

ü  Analizy dokumentacji pedagogicznej

ü  Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela

ü  Rozwoju zawodowego

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ, EWLUACJA KONCEPCJI

ü  Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję pracy przedszkola

ü  Zmiany w koncepcji będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego

ü  Po zakończeniu realizacji całej koncepcji – ocena efektów realizacji koncepcji, wnioski do planowania pracy w latach następnych.

ü  Rodzice zapoznają się z Koncepcją poprzez stronę internetową, kącik dla rodziców, zebrania ogólne, mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY

W zakresie bazy:

ü  Generalny remont łazienek dla personelu

ü  Sukcesywne doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny

ü  Sukcesywne wyłożenie powierzchni miękkiej w ogrodzie

ü  Doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

ü  Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

ü  Wdrażanie innowacji pedagogicznej

ü  Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

ü  Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności

ü  Zaangażowanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje

ü  Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

ü  Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem

ü  Współpracowanie z nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy

ü  Zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promowania pracy placówki i wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

ü  Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych

ü  Podjęcie współpracy z organizacjami lokalnymi