Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy Przedszkolaków wraz z Rodzicami do udziału w imprezie integracyjnej –  Święto Pieczonego Ziemniaka.

Impreza odbędzie się 28 września (czwartek) w ogrodzie przedszkolnym i rozpocznie się o godzinie 16.00. 

Rodziców pragnących włączyć się w przygotowanie imprezy zapraszamy w środę – 27 września, od godziny 16.00, do przedszkola, na wspólne przygotowywanie zapiekanki ziemniaczanej. Prosimy o przyniesienie własnych noży i desek do krojenia. 

BIP

Przedszkole 3 Radzionków

Fotki
Radzionków

Radzionków

Pogoda
Kalendarz
Wrzesień 2017
P W Ś C P S N
     
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

postheadericon Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA  NR  3 W RADZIONKOWIE

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.  

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.1991 nr 95 poz. 4250)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19)

Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1324)

Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 r zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2013 poz. 560)

Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2014 poz. 803)

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532)

Statut Przedszkola nr 3 w Radzionkowie

 

 WIZJA PRZEDSZKOLA

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, dążymy do jego wszechstronnego rozwoju poprzez rozwijanie różnych form jego aktywności przygotowując do odnoszenia sukcesów.

 

 MISJA PRZEDSZKOLA

ukierunkowana na:

 

I. Dzieci – wychowanków przedszkola

Zapewnienie dzieciom warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi

 

II. Nauczycieli  – wychowawców

Stwarzanie nauczycielom możliwości i okazji do rozwoju zawodowego, doskonalenia swojego warsztatu pracy, zdobywania nowych kwalifikacji dla jak najbardziej efektywnej pracy z dziećmi

 

III. Rodziców i środowisko lokalne

Ukierunkowanie specyfiki przedszkola na realizowanie oczekiwań i zaspokajanie potrzeb rodziców i środowiska lokalnego

 

IV. Dyrektora

Wspieranie dyrektora w działaniach na rzecz dzieci, grona pedagogicznego, rodziców i środowiska lokalnego

 

V. Specjalistów pracujących w przedszkolu –  logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog 

Zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych  specjalistów, współpracujących ze sobą na rzecz wspomagania i  korygowania rozwoju dzieci

 

 CELE SZCZEGÓŁOWE

 

PODMIOT

CELE

 

DZIECKO

 • jest samodzielne przy wykonywaniu czynności samoobsługowych
 • osiągnęło dojrzałość do podjęcia nauki w szkole
 • jest wrażliwe  na uczucia i potrzeby innych
 • dokonuje oceny własnego zachowania oraz zachowania kolegów i koleżanek odnosząc się do wspólnie ustalonego kodeksu przedszkolaka
 • zna reguły życia w grupie
 • potrafi współdziałać z innymi
 • zna swoje prawa i obowiązki i stosuje się do nich
 • radzi sobie w sytuacjach stresowych, potrafi cieszyć się ze zwycięstwa i z godnością znosi porażki
 • wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa bez względu na narodowość, kolor skóry, płeć
 • jest tolerancyjne wobec niepełnosprawności innych, potrafi taktownie zachować się w obecności osób odmiennych fizycznie
 • bierze udział w grach i zabaw zespołowych, z regułami
 • żyje w zgodzie z otaczającym je światem przyrodniczym i społecznym
 • zna tradycje i kulturę Śląska oraz ważne symbole i święta narodowe
 • samodzielnie zdobywa wiedzę, także z użyciem nowoczesnych urządzeń technicznych
 • próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu
 • ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
 

NAUCZYCIEL

 • wprowadza dzieci w świat wartości moralnych, zapoznaje z prawami i obowiązkami oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów  
 • pomaga dzieciom w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, nietypowych   
 • wspiera dzieci w dokonywaniu samodzielnych wyborów, wytrwałym dążeniu do celu, doprowadzaniu swojej pracy do końca 
 • samodzielnym kontrolowaniu swojej aktywności i emocji  
 • zachęca dzieci do udziału w konkursach, przeglądach prowadzonych w duchu rywalizacji „fair play”­
 • kształtuje umiejętność prawidłowego komunikowania się z osobami w różnym wieku, o różnym statusie społecznym poprzez codzienne spotkania zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi w przedszkolu i poza nim 
 • kształtuje dziecięcą osobowość konstruując ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań poszukując innowacyjnych rozwiązań
 • w pracy z wychowankiem kieruje się zasadą podmiotowego traktowania, dba o jego wielostronny rozwój
 • integruje dzieci ze wspólnotą lokalną i narodową organizując spacery, wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi
 • integruje rodziców ze społecznością przedszkolną poprzez organizowanie zajęć otwartych, uroczystości i imprez przedszkolnych
 • systematycznie obserwuje zachowania i postępy dziecka- współdziała z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 • dokonuje obserwacji i diagnozy umiejętności szkolnych dzieci
 • organizuje indywidualne spotkania z rodzicami w celu przekazania im  informacji o wynikach diagnozy
 • opracowuje i wdraża system pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
 • współpracuje z gronem pedagogicznym organizując zajęcia koleżeńskie dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDNu
 • posiada wysokie kwalifikacje, jest dobrze przygotowany merytorycznie i metodycznie, nieustannie dba o swój rozwój zawodowy uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach doskonalących
 • współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania
 • angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola
 • należąc do poszczególnych zespołów zadaniowych monitoruje procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonala je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń
 • w ramach współpracy z Radą Pedagogiczną bierze udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentacji przedszkolnej
 • z nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy
 

ŚRODOWISKO

LOKALNE

RODZICE: ­

 • aktywnie uczestniczą w akcjach prowadzonych na terenie przedszkola oraz poza nim 
 • włączają się w prowadzenie zajęć i uatrakcyjnianie uroczystości przedszkolnych­   
 • utrzymują stały kontakt z nauczycielem poprzez skrzynkę mailową, konsultacje, zebrania i codzienne rozmowy z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych 
 • monitorują postępy dzieci poprzez udział w zajęciach otwartych i uroczystościach przedszkolnych
 • podejmują współpracę ze specjalistami pracującymi w przedszkolu w celu wspierania i korygowania rozwoju dzieci
 • reagują na bieżące potrzeby przedszkola pomagając w doposażeniu placówkę w materiały, pomoce, zabawki
 • biorą udział w posiedzeniach Rady Rodziców
 • decydują w sprawach budżetu przedszkolnego: komitet rodzicielski, wyprawka, ubezpieczenie
 • współtworzą i zatwierdzają dokumenty przedszkolne
PRZEDSZKOLA NA TERENIE MIASTA RADZIONKÓW: ­

 • podejmują współpracę przy organizacji spotkań szkoleniowych
 • współorganizują konkursy pomiędzy przedszkolami ­   
 • stwarzają okazje do wymiany doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami przedszkoli 
STRAŻ POŻARNA:

 • organizuje spotkania w remizie strażackiej i na terenie przedszkola w celu edukowania dzieci z zakresu bezpieczeństwa ­   
 • zapoznaje dzieci ze specyfiką pracy strażaków ­   
 • prowadzi prelekcje dotyczące udzielania pierwszej pomocy  
 • udziela pomocy przy zabezpieczaniu imprez przedszkolnych (pikniki rodzinne, ogniska…)­   
 • prowadzi ćwiczenia z ewakuacji w razie pożaru
 • sprawdza zabezpieczenia przeciwpożarowe w placówce
POLICJA­:

 • organizuje spotkania w celu przekazania dzieciom treści związanych z bezpieczeństwem na drogach oraz nabywaniem przez dzieci umiejętności prawidłowego reagowania w chwili zagrożenia
 • zapoznaje dzieci ze specyfiką pracy policjantów  
 • sprawdza stan techniczny pojazdów dbając o bezpieczeństwo dzieci w czasie organizowanych wycieczek przedszkolnych
CK „KAROLINKA”:­

 • zaprasza dzieci z przedszkola do udziału w imprezach kulturalnych, koncertach muzycznych organizowanych na terenie CK. „Karolinka”­   
 • zachęca do udziału w konkursach i festiwalach  
 • organizuje projekcje filmów i teatrzyków dla dzieci
 • umożliwia obcowanie dzieci ze sztuką organizując pokazy zespołu Mały Śląsk, tańca współczesnego „Pasja” na terenie Centrum Kutury „Karolinka” i naszego przedszkola
 • dba o kulturę regionu pielęgnując śląskie pieśni, tańce i stroje w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bytomskiej „Mały Śląsk”
 • poszerza ofertę edukacyjną organizując zajęcia popołudniowe dla najmłodszych
BIBLIOTEKA:­

 • organizuje imprezy kulturalno- oświatowe dla dzieci
 • zachęca do udziału w konkursach, warsztatach i szkoleniach dla dzieci  i nauczycieli organizowanych na terenie biblioteki
 • organizuje wystawy prac plastycznych
 • oferuje możliwość organizowania zajęć literacko- plastycznych z dziećmi oraz lekcji bibliotecznych,­   popularyzuje czytelnictwo wśród najmłodszych poprzez udział w akcjach m. in. Cała Polska Czyta Dzieciom
 • organizuje spotkania autorskie na terenie naszego przedszkola
MOSiR:­

 • współorganizuje zawody i zabawy sportowe dla najmłodszych
 • udostępnia obiekty sportowe w celu organizowania uroczystości przedszkolnych na terenie MOSiR (wynajem hali sportowej bądź obiektów sportowo- rekreacyjnych na Księżej Górze, pomoc przy nagłośnieniu)­   
 • propaguje zdrowy tryb życia zachęcając dzieci i rodziców do udziału w zajęciach sportowych
PPP:­

 • prowadzi badanie przesiewowe logopedy i psychologa w naszej placówce
 • kieruje dzieci do poradni
 • współorganizuje warsztaty logopedyczne dla rodziców, spotkania z psychologiem, konsultacje dla dzieci, rodziców i nauczyciela 
 • współpracuje z nauczycielami udzielając wsparcia w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach
 

DYREKTOR

 • wspiera nauczycieli w codziennej pracy wychowawczo- dydaktycznej
 • dba o podnoszenie kwalifikacji nauczycieli organizując szkolenia i warsztaty doskonalące w celu poszerzenia oferty edukacyjnej
 • powołuje członków zespołów zadaniowych
 • pełni nadzór pedagogiczny, badając osiągnięcia nauczycieli na podstawie
  •   Ankiet
  •   Rozmów z nauczycielami, rodzicami
  •   Obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci
  •   Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
  •   Analizę wytworów dziecięcych
  •   Obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami
  •   Lustrację sal, tablic, wystawek prac
  •   Arkuszy ocen pracy nauczycieli
  •   Arkuszy samooceny
  •   Analizy dokumentacji pedagogicznej
  •   Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela
  •   Rozwoju zawodowego
 • dba o doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne
 • skutecznie organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną
 • wdraża innowacje pedagogiczne
 • planuje cykliczne spotkania indywidualne z rodzicami w celu wymiany informacji o dzieciach
 • dba o doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z  wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
 • dba  o kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem
 • zaprasza uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promowania pracy placówki i wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • dba o promowanie naszej placówki poprzez udział w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych
 • podejmuje współpracę z organizacjami lokalnymi

SPECJALIŚCI

PRACUJĄCY

W

PRZEDSZKOLU

 • prowadzą indywidualne zajęcia z dziećmi w celu wspomagania i korygowania rozwoju w ramach wyrównywania szans edukacyjnych
 • współpracują z rodzicami i nauczycielami informując o postępach podopiecznych
 • współorganizują warsztaty dla rodziców i nauczycieli w celu prowadzenia lepszych działań w pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia

 

ZASADY, METODY I FORMY PRACY

ZASADY: Akceptuj, toleruj, wspierajwydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinuje ona codzienną naszą pracę .

 

METODY: Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę.

 

Do metod tych należą m.in.:

 • Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki
 • Metoda sylabowa prof. J. Cieszyńskiej, odimienna metoda czytania według I. Majchrzak
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu
 • Opowieść ruchowa
 • Aktywne słuchanie muzyki według B. Strauss
 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona – program ćwiczeń ruchowych, graficznych relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się
 • Relaksacja: techniki Jacobsona, Portman
 • Burza mózgów, burza pytań – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

Nauczyciele realizować będą w poszczególnych grupach wiekowych.

 

FORMY: praca grupowa, praca w małych zespołach, praca indywidualna.

 

MODEL ABSOLWENTA  

Stawiane przez nas  cele i zadania zdążają do ukształtowania osobowości dziecka – przedszkolaka – człowieka. Absolwent przedszkola to:

 • PRZEDSZKOLAK GOTOWY DO KONTYNUOWANIA EDUKACJI W SZKOLE – wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji

 

 • PRZEDSZKOLAK WRAŻLIWY NA DOBRO I ZŁO – budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe

 

 • PRZEDSZKOLAK WYTRWAŁY –  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek

 

 • PRZEDSZKOLAK OTWARTY NA KONTAKTY Z DOROSŁYMI I RÓWIEŚNIKAMI –  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

 

 • PRZEDSZKOLAK TOLERANCYJNY I PEŁEN AKCEPTACJI – stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

 

 • PRZEDSZKOLAK SAMODZIELNY – kształtowanie czynności samoobsługowych

 

 • PRZEDSZKOLAK AKTYWNY I SPRAWNY RUCHOWO – troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych

 

 • PRZEDSZKOLAK CHĘTNIE ZDOBYWAJĄCY WIEDZĘ I DZIELĄCY SIĘ NIĄ –  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych

 

 • PRZEDSZKOLAK UCZESTNIK KULTURY, ARTYSTA – wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

 

 • PRZEDSZKOLAK PATRIOTA I CZŁONEK WSPÓLNOTY LOKALNEJ – kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej

 

 • PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY I CIEKAWY ŚWIATA – zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY

W zakresie bazy:

 • Remont wiaty w ogrodzie przedszkolnym
 • Modernizacja kuchni
 • Wymiana drzwi w salach
 • Remont ogrodzenia przedszkola

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

 • Poszerzanie oferty edukacyjnej poprzez udział dzieci w konkursach i akcjach
 • Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami
 • Wdrażanie innowacji pedagogicznych
 • Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 • Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności
 • Zaangażowanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

 • Uściślenie współpracy z partnerami naszej placówki
 • Współpracowanie z nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy z dziećmi
 • Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji i straży pożarnej w celu przekazywania dzieciom treści związanych z bezpieczeństwem
 • Wykorzystanie obiektów sportowych przy organizacji imprez przedszkolnych
 • Rozszerzenie współpracy z biblioteką w celu popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych
 • Przestrzeganie zasad zachowania się w miejscach publicznych poprzez uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, pokazach filmowych i koncertach muzycznych organizowanych m. in. w CK „Karolinka”
 • Promowanie naszego przedszkola na tle społeczności lokalnej poprzez udział w konkursach i akcjach, festynach i festiwalach

­