KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA  NR  3 W RADZIONKOWIE

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

  

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.1991 nr 95 poz. 4250)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19)

Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1324)

Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 r zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2013 poz. 560)

Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2014 poz. 803)

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532)

Statut Przedszkola nr 3 w Radzionkowie

 

 WIZJA PRZEDSZKOLA

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, dążymy do jego wszechstronnego rozwoju poprzez rozwijanie różnych form jego aktywności przygotowując do odnoszenia sukcesów.

 

 MISJA PRZEDSZKOLA ukierunkowana na:

 

I. Dzieci – wychowanków przedszkola

 

Zapewnienie dzieciom warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwoju

 

 

II. Nauczycieli  – wychowawców

 

Stwarzanie nauczycielom możliwości i okazji do rozwoju zawodowego, doskonalenia swojego warsztatu pracy, zdobywania nowych kwalifikacji dla jak najbardziej efektywnej pracy z dziećmi

 

III. Rodziców i środowisko lokalne

 

Ukierunkowanie specyfiki przedszkola na realizowanie oczekiwań i zaspokajanie potrzeb rodziców i środowiska lokalnego

 

IV. Dyrektora

 

Wspieranie dyrektora w działaniach na rzecz dzieci, grona pedagogicznego, rodziców i środowiska lokalnego

 

V. Specjalistów pracujących w przedszkolu –  logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

 

Zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych  specjalistów, współpracujących ze sobą na rzecz wspomagania i  korygowania rozwoju dzieci

 

 CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

 

PODMIOT

CELE

DZIECKO ­   jest samodzielne przy wykonywania czynności samoobsługowych­   osiągnęło dojrzałość do podjęcia nauki w szkole

­   jest wrażliwe  na uczucia i potrzeby innych

­   dokonuje oceny własnego zachowania oraz zachowania kolegów i koleżanek odnosząc się do wspólnie ustalonego kodeksu przedszkolaka

­   zna reguły życia w grupie

­   potrafi współdziałać z innymi

­   zna swoje prawa i obowiązki i stosuje się do nich

­   radzi sobie w sytuacjach stresowych, potrafi cieszyć się ze zwycięstwa i z godnością znosi porażki

­   wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa bez względu na narodowość, kolor skóry, płeć

­   jest tolerancyjne wobec niepełnosprawności innych, potrafi taktownie zachować się w obecności osób odmiennych fizycznie

­   bierze udział w grach i zabaw zespołowych, z regułami

­   żyje w zgodzie z otaczającym je światem przyrodniczym i społecznym

­   zna tradycje i kulturę Śląska oraz ważne symbole i święta narodowe

­   samodzielnie zdobywa wiedzę, także z użyciem nowoczesnych urządzeń technicznych,  

­   próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma

rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

 
NAUCZYCIEL ­   wprowadza dzieci w świat wartości moralnych, zapoznaje z prawami i obowiązkami oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów­   pomaga dzieciom w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, nietypowych,

­   wspiera dzieci w dokonywaniu samodzielnych wyborów, wytrwałym dążeniu do celu, doprowadzaniu swojej pracy do końca, samodzielnym kontrolowaniu swojej aktywności i emocji.

­   Zachęca dzieci do udziału w konkursach, przeglądach prowadzonych w duchu rywalizacji „fair play”

­   kształtuje umiejętność prawidłowego komunikowania się z osobami w różnym wieku, o różnym statusie społecznym poprzez codzienne spotkania zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi w przedszkolu i poza nim

­   kształtuje dziecięcą osobowość konstruując ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań poszukując innowacyjnych rozwiązań

­   w pracy z wychowankiem kieruje się zasadą podmiotowego traktowania, dba o jego wielostronny rozwój

­   integruje dzieci ze wspólnotą lokalną i narodową organizując spacery, wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi

­   integruje rodziców ze społecznością przedszkolną poprzez organizowanie zajęć otwartych, uroczystości i imprez przedszkolnych

­   systematycznie obserwuje zachowania i postępy dziecka- współdziała z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

­   dokonuje obserwacji i diagnozy umiejętności szkolnych dzieci

­   organizuje indywidualne spotkania z rodzicami w celu przekazania im  informacji o wynikach diagnozy

­   opracowuje i wdraża system pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

­   współpracuje z gronem pedagogicznym organizując zajęcia koleżeńskie dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDNu,

­   posiada wysokie kwalifikacje, jest dobrze przygotowany merytorycznie i metodycznie

­   nieustannie dba o swój rozwój zawodowy uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach doskonalących,

­   współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania

­   angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola

­   należąc do poszczególnych zespołów zadaniowych monitoruje procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonala je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń

­   w ramach współpracy z Radą Pedagogiczną bierze udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentacji przedszkolnej

­   z nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy

ŚRODOWISKO LOKALNE:  RODZICE: 

­   aktywnie uczestniczą w akcjach prowadzonych na terenie przedszkola oraz poza nim

­   włączają się w prowadzenie zajęć i uatrakcyjnianie uroczystości przedszkolnych

­   utrzymują stały kontakt z nauczycielem poprzez skrzynkę mailową, konsultacje, zebrania i codzienne rozmowy z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

­   monitorują postępy dzieci poprzez udział w zajęciach otwartych i uroczystościach przedszkolnych

­   podejmują współpracę ze specjalistami pracującymi w przedszkolu w celu wspierania
i korygowania rozwoju dzieci

­   reagują na bieżące potrzeby przedszkola pomagając w doposażeniu placówkę w materiały, pomoce, zabawki

­   biorą udział w posiedzeniach Rady Rodziców

­   decydują w sprawach budżetu przedszkolnego: komitet rodzicielski, wyprawka, ubezpieczenie

­   współtworzą i zatwierdzają dokumenty przedszkolne

 

PRZEDSZKOLA NA TERENIE MIASTA RADZIONKÓW: 

­   podejmują współpracę przy organizacji spotkań szkoleniowych,

­   współorganizują konkursy pomiędzy przedszkolami,

­   stwarzają okazje do wymiany doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami przedszkoli

 

STRAŻ POŻARNA­   organizuje spotkania w remizie strażackiej i na terenie przedszkola w celu edukowania dzieci
z zakresu bezpieczeństwa,

­   zapoznaje dzieci ze specyfiką pracy strażaków,

­   prowadzi prelekcje dotyczące udzielania pierwszej pomocy

­   udziela pomocy przy zabezpieczaniu imprez przedszkolnych (pikniki rodzinne, ogniska…)

­   prowadzi ćwiczenia z ewakuacji w razie pożaru

­   sprawdza zabezpieczenia przeciwpożarowe w placówce

 

POLICJA­   organizuje spotkania w celu przekazania dzieciom treści związanych
z bezpieczeństwem na drogach oraz nabywaniem przez dzieci umiejętności prawidłowego reagowania w chwili zagrożenia

­   zapoznaje dzieci ze specyfiką pracy policjantów

­   sprawdza stan techniczny pojazdów dbając o bezpieczeństwo dzieci w czasie organizowanych wycieczek przedszkolnych

CK „KAROLINKA”­   zaprasza dzieci z przedszkola do udziału w imprezach kulturalnych, koncertach muzycznych organizowanych na terenie CK. „Karolinka”

­   zachęca do udziału w konkursach i festiwalach

­   organizuje projekcje filmów i teatrzyków dla dzieci

­   umożliwia obcowanie dzieci ze sztuką organizując pokazy zespołu Mały Śląsk, tańca współczesnego „Pasja” na terenie Centrum Kutury „Karolinka” i naszego przedszkola

­   dba o kulturę regionu pielęgnując śląskie pieśni, tańce i stroje w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bytomskiej „Mały Śląsk” –

­   poszerza ofertę edukacyjną organizując zajęcia popołudniowe dla najmłodszych

 

 

BIBLIOTEKA:­   organizuje imprezy kulturalno- oświatowe dla dzieci,

­   zachęca do udziału w konkursach, warsztatach i szkoleniach dla dzieci  i nauczycieli
organizowanych na terenie biblioteki.

­   organizuje wystawy prac plastycznych

­    oferuje możliwość organizowania zajęć literacko- plastycznych z dziećmi oraz lekcji bibliotecznych,

­   popularyzuje czytelnictwo wśród najmłodszych poprzez udział w akcjach m. in. Cała Polska Czyta Dzieciom

­   organizuje spotkania autorskie na terenie naszego przedszkola

MOSiR:­    współorganizuje zawody i zabawy sportowe dla najmłodszych,

­   udostępnia obiekty sportowe w celu organizowania uroczystości przedszkolnych na terenie MOSiR (wynajem hali sportowej bądź obiektów sportowo- rekreacyjnych na Księżej Górze, pomoc przy nagłośnieniu)

­   propaguje zdrowy tryb życia zachęcając dzieci i rodziców do udziału w zajęciach sportowych

PPP:­   prowadzi badanie przesiewowe logopedy i psychologa w naszej placówce,

­   kieruje dzieci do poradni,

­   współorganizuje warsztaty logopedyczne dla rodziców, spotkania z psychologiem, konsultacje dla dzieci, rodziców i nauczyciela

­   współpracuje z nauczycielami udzielając wsparcia w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach

DYREKTOR ­   wspiera nauczycieli w codziennej pracy wychowawczo- dydaktycznej­   dba o podnoszenie kwalifikacji nauczycieli organizując szkolenia i warsztaty doskonalące w celu poszerzenia oferty edukacyjnej

­   powołuje członków zespołów zadaniowych

­   pełni nadzór pedagogiczny, badając osiągnięcia nauczycieli na podstawie

 • Ankiet
 • ·           Rozmów z nauczycielami, rodzicami
 • ·           Obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci
 • ·           Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
 • ·           Analizę wytworów dziecięcych
 • ·           Obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami
 • ·           Lustrację sal, tablic, wystawek prac
 • ·           Arkuszy ocen pracy nauczycieli
 • Arkuszy samooceny
 • ·           Analizy dokumentacji pedagogicznej
 • Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela
 • ·           Rozwoju zawodowego

­   dba o doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne

­   skutecznie organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną

­   wdraża innowacje pedagogiczne

­   planuje cykliczne spotkania indywidualne z rodzicami w celu wymiany informacji o dzieciach

­   dba o doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z  wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

­   dba  o kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem

­   zaprasza uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promowania pracy placówki i wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

­   dba o promowanie naszej placówki poprzez udział w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych

­   podejmuje współpracę z organizacjami lokalnymi

SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W PRZEDSZKOLU ­   prowadzą indywidualne zajęcia z dziećmi w celu wspomagania i korygowania rozwoju w ramach wyrównywania szans edukacyjnych­   współpracują z rodzicami i nauczycielami informując o postępach podopiecznych

­   współorganizują warsztaty dla rodziców i nauczycieli w celu prowadzenia lepszych działań w pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia

 


 

ZASADY, METODY I FORMY PRACY

ZASADY: Akceptuj, toleruj, wspierajwydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinuje ona codzienną naszą pracę .

METODY: Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę.

Do metod tych należą m.in.;

 •  Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki
 • Metoda sylabowa prof. J. Cieszyńskiej, odimienna metoda czytania według I. Majchrzak
 •  Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu
 • Opowieść ruchowa
 • Aktywne słuchanie muzyki według B. Strauss
 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona – program ćwiczeń ruchowych, graficznych relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się
 • Relaksacja: techniki Jacobsona, Nortman
 • Burza mózgów, burza pytań – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

Nauczyciele realizować będą w poszczególnych grupach wiekowych.

FORMY: praca grupowa, praca w małych zespołach, praca indywidualna.

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL ABSOLWENTA  

Stawiane przez nas  cele i zadania zdążają do ukształtowania osobowości dziecka – przedszkolaka – człowieka. Absolwent przedszkola to:

 

ü  PRZEDSZKOLAK GOTOWY DO KONTYNOWANIA EDUAKCJI W SZKOLE - wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji

ü  PRZEDSZKOLAK WRAŻLIWY NA DOBRO I ZŁO – budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe

ü  PRZEDSZKOLAK WYTRWAŁY -  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek

ü  PRZEDSZKOLAK OTWARTY NA KONTAKTY Z DOROSŁYMI I RÓWIEŚNIKAMI -  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

ü  PRZEDSZKOLAK TOLERANCYJNY I PEŁEN AKCEPTACJI – stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

ü  PRZEDSZKOLAK SAMODZIELNY – kształtowanie czynności samoobsługowych

ü  PRZEDSZKOLAK AKTYWNY I SPRAWNY RUCHOWO – troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych

ü  PRZEDSZKOLAK CHĘTNIE ZDOBYWAJĄCY WIEDZĘ I DZIELĄCY SIĘ NIĄ -  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych

ü  PRZEDSZKOLAK UCZESTNIK KULTURY, ARTYSTA – wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

ü  PRZEDSZKOLAK PARIOTA I CZŁONEK WSPÓLNOTY LOKALNEJ – kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej

ü  PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY I CIEKAWY ŚWIATA – zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY

W zakresie bazy:

ü  Remont wiaty w ogrodzie przedszkolnym

ü  Modernizacja kuchni

ü  Wymiana drzwi w salach

ü  Remont ogrodzenia przedszkola

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

ü  Poszerzanie oferty edukacyjnej poprzez udział dzieci w konkursach i akcjach

ü  Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

ü  Organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami

ü  Wdrażanie innowacji pedagogicznych

ü  Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

ü  Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności

ü  Zaangażowanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje

ü  Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

ü  Uściślenie współpracy z partnerami naszej placówki

ü  Współpracowanie z nauczycielami innych placówek w celu wymiany doświadczeń
i poszukiwaniu nowych metod pracy z dziećmi

ü  Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji i straży pożarnej w celu przekazywania dzieciom treści związanych z bezpieczeństwem

ü  Wykorzystanie obiektów sportowych przy organizacji imprez przedszkolnych

ü  Rozszerzenie współpracy z biblioteką w celu popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych

ü  Przestrzeganie zasad zachowania się w miejscach publicznych poprzez uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, pokazach filmowych i koncertach muzycznych organizowanych m. in. w CK „Karolinka

ü  Promowanie naszego przedszkola na tle społeczności lokalnej poprzez udział w konkursach i akcjach, festynach i festiwalach